White Pony in Bluebell Wood by I. Garmashova
Charts